Vedtægter

Download vedtægter her

VEDTÆGTER FOR FJELSTERVANG IF

§ 1

Foreningens navn er Fjelstervang IF

Foreningens hjemsted er Fjelstervang, Ringkøbing-Skjern kommune

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI, og derved undergivet denne organisations vedtægter.

§ 4

4.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af minimum 3 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og kasserer.       

4.2 Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, og kan genvælges.

Formand, næstformand og sekretær vælges på generalforsamlingen. Formanden på lige år, sekretær og næstformand på ulige år.

4.3 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper og afdelinger efter behov.

§ 5

Foreningens godkendte afdelinger er:

Badminton, Gymnastik, B&U, Senior, Støtten/hjemmesiden, Klubhus, Kiosk, Løb

Nye afdelinger kan optages i foreningen efter godkendelse af bestyrelsen.

§ 6

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtigelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 7

Valgbar til bestyrelsen er hvert medlem, der er fyldt 18 år. Dog kan der i helt specielle tilfælde dispenseres herfra. Dette afgøres af generalforsamlingen, og i så fald er aldersgrænsen 16 år. Forældre til aktive medlemmer, som ikke er fyldt 15 år, betragtes som passive medlemmer og har derved stemmeret på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end en stemme på generalforsamlingen, og man skal personligt være til stede. Stemmeretsalderen er 15 år.

§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes en gang årligt senest i april måned.

§ 9

Bestyrelsen afgør, hvorledes generalforsamlingen bekendtgøres ved annoncering skriftligt enten via mail eller sociale medier, senest med 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved relativt flertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Ved personvalg foretages skriftlig afstemning, hvis dette ønskes. Der kan til enhver tid nedsættes udvalg til specielle opgaver.

§ 10

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen i henhold til § 4.
  6. Valg af revisor

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 12

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Hver afdeling kører med selvstændig økonomi, og råder selv over egne pengemidler og formue – med ansvar over for den samlede bestyrelse § 13.

§ 13

Foreningens regnskabsår går fra 01. januar – 31. december. Bestyrelsen udarbejder hvert år inden generalforsamlingen regnskab og status som skal være forsynet med revisorpåtegning af foreningens revisor.

§ 14

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

§ 15

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelse/udvalg senest ved næste møde.

§ 16

Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 17

  1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. (se indkaldelse § 11)

 

  1. Ophører foreningen at eksistere eller udmelder foreningen sig af landsdelsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

 

  1. Foreningens formue skal ved opløsning anvendes til almennyttige formål inden for idræts- og ungdomsarbejdet i Fjelstervang og omegn. Den afsluttende generalforsamling træffer nærmere bestemmelse om, hvilke af disse nævnte almennyttige formål, der støttes. Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

 

  1. Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. september 2022

 

Dirigent:

 

Formand: